|

Шинэ бүтээн байгуулалтын бүс дэх палеотологийн өвд нөлөөлөх хүний хүчин нөлөөлөл

"МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД”
Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна