|

Инфляцын түвшин 13.2 хувьтай гарлаа


Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2022 оны 12 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 13.2 хувиар өсөхөд,
  • Хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 15.4 хувь
  • согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн үнэ дүнгээрээ 8.1 хувь
  • хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 18.5 хувь
  • орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлшний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 15.4 хувь
  • эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 17.4 хувь, тээврийн бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.2 хувиар тус тус өссөн нь голлон нөлөөлжээ.