|

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 660,000 төгрөг болгоно