|

Аймгийн хэмжээнд архидан согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэргийн гаралт буурчээ