|

​Аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөд нийт 209 тн өвс, 61.7 тн тэжээл хадгалагдаж байна

​Аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөд нийт 209 тн өвс, 61.7 тн тэжээл хадгалагдаж байна

 

Дархан-Уул аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцөд 230 тн өвс, 110 тн тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж өнөөдрийн байдлаар нийт 209 тн өвс, 61,7 тн тэжээлийг бүрдүүлж агуулах саравчинд хадгалж байна. Аймгийн өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлт 141,7 хувьтай, сумдын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэлт дунджаар 71,9 хувьтай байна. Үүнд: /аймгийн нөөцөд 40 тн өвс, 15 тн тэжээл, Дархан сум - 38 тн өвс, 20 тн тэжээл, Хонгор сум - 40 тн өвс, 14,7 тн тэжээл, Шарын гол сум - 46 тн өвс, 12 тн тэжээл, Орхон сум - 45 тн өвс/