|

ХХААХҮЯ: Санхүүгийн мэргэжилтний сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлагдлааСанхүүгийн мэргэжилтэн дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.